Karisma pilotstudie

Som ett första steg i Karisma-projektet genomförde vi, mellan mars 2015 och januari 2016, Karisma Pilotstudie för att testa hur snabbt tamoxifen påverkar den så kallade mammografiska tätheten och om det är någon skillnad beroende på tamoxifendos. 42 kvinnor som tidigare deltagit i Karma deltog i studien. Resultatet från pilotstudien visar att den mammografiska tätheten sjunker för de kvinnor som svarar på tamoxifen, oavsett om man behandlas med 20 mg eller 10 mg. Vi såg också att det sker en tillräcklig täthetsminskning under 6 månaders behandling för att man skall kunna jämföra olika behandlingsdoser.